Momenteel zijn we gesloten. MA-ZA Van 15.00u - 20:30u zijn wij geopend. Bestel alvast vooruit dan wordt je besteling als eerste bezorgd.
Gemiddelde beoordeling 4.8 / 5
De scherpste prijzen
Mogelijkheid tot retouremballage
Gratis én gekoeld thuisbezorgd

Groningen

Vul je geboortejaarmaanddag in

Om deze site te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Voor meer informatie klik hier of probeer opnieuw

Door dit formulier in te zenden, ga je akkoord met het cookie- en privacybeleid van deze website, en bevestig je dat je ouder bent dan 18.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Klant: Bavaria Bierkoerier levert haar producten aan verenigingen en ondernemingen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en aan particulieren (consumenten).

• Dag: kalenderdag;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bavaria Bierkoerier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2. Gegevens eigenaar webshop

Bavaria Bierkoerier (Bavaria Bierkoerier is een handelsnaam van Bavaria N.V.)
per adres:
Oliemuldersweg 101
9713VB Groningen
Handelsregister: 02075179

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bavaria Bierkoerier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bavaria Bierkoerier en de klant via de webshop van Bavaria Bierkoerier. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien klant zich niet kan verenigen met de algemene voorwaarden, kan er via de webshop geen overeenkomst plaatsvinden tussen de klant en Bavaria Bierkoerier. Gezien het karakter van de te leveren producten dient levering binnen Nederland plaats te vinden.

 

Artikel 4. Leeftijdsgrens

Bavaria Bierkoerier verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Alvorens je de website kunt bezoeken, vindt er een leeftijdsverificatie plaats. Wanneer u een bestelling wilt plaatsen bent u verplicht uw geboortedatum in te vullen. Bij de levering van de bestelling zal door de bezorger om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt een Europese identiteitskaart of een nationaal paspoort verstaan.

 

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bavaria Bierkoerier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Bavaria Bierkoerier sluit aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het afnemen van Bavaria Bierkoerier in strijd met bestaande contractuele verplichtingen.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht voor consumenten

Bij de aankoop van producten heeft de klant voor zover deze handelt als consument zoals bedoeld in artikel 6:230g BW de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant van dit herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product volledig, in originele verpakking en zonder beschadiging met alle geleverde toebehoren aan Bavaria Bierkoerier geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Bavaria Bierkoerier via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte worden gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals in deze voorwaard opgenomen, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en aan alle voorwaarden heeft voldaan zal Bavaria Bierkoerier het betaalde bedrag inclusief bezorgkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending, terugbetalen. De kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7. Klachtafhandeling

De ontvangen bestelling dient direct op zichtbare of onzichtbare schade te worden gecontroleerd. Indien er zichtbare of onzichtbare schade is aan uw ontvangen bestelling, of u hebt een vraag of een klacht, dan kunt u naar groningen.bavariabierkoerier.nl/service gaan en vervolgens het contactformulier invullen. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen over de vervolgstappen.

 

Artikel 8. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Bavaria Bierkoerier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeelding en teksten van de producten zoals deze op de website worden getoond en vermeld.

De prijzen op de website zijn inclusief accijns, echter exclusief BTW, exclusief bezorgkosten en exclusief statiegeld tenzij anders vermeld. De bezorgkosten worden voor het afronden van een bestelling duidelijk in de te totaal te betalen prijs verwerkt. De bezorgkosten per bestelling zijn afhankelijk van de ordergrootte en staan gespecificeerd op de site.

De kratten van Bavaria Bierkoerier worden belast met statiegeld. De hoogte van deze emballage staat vermeld op de site.

 

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

Bavaria Bierkoerier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 10. Levering en uitvoering

De door Bavaria Bierkoerier ingeschakelde bezorgservice zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

Indien de klant op maandag tot en met vrijdag voor 20.00 uur zijn geplaatst en betaald wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling de volgende werkdag geleverd (ook op zaterdag). Indien de bestelling na 20.00 uur wordt besteld en betaald wordt de bestelling de tweede werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag of zondag voor 20.00 uur besteld en betaald zijn, worden op dinsdag geleverd. De bezorgtijden zijn op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Op de Waddeneilanden leveren we niet op de volgende werkdag maar één dag later, op de tweede werkdag. Hiervoor geldt ook een afwijkend bezorgtarief. De tarieven zijn vermeld op de site.

Indien de klant op vrijdag een bestelling plaatst en betaalt dan wordt de bestelling de maandag daarop volgend verzonden.

Er wordt naar gestreefd deze levertermijnen en –tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De levering wordt uitgevoerd door een externe partij. Bestellingen zullen alleen worden afgeleverd aan de klant indien deze, of iemand die namens de klant de bestelling aanneemt, middels geldige legitimatie kan aantonen ouder dan 18 jaar te zijn.

Is op het overeengekomen bezorgadres niemand aanwezig aan wie afgeleverd kan of mag worden, dan zullen in het geval van een klant die consument is de bezorgers trachten de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen worden afgeleverd bij de buren indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is en dit kan aantonen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Indien aflevering (bij buren) niet mogelijk is dan worden de producten mee terug genomen en wordt contact opgenomen om een nieuwe afspraak te plannen. Er worden dan opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.

Alle te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens of die van onze transporteurs.

Bavaria Bierkoerier behoudt het recht voor, de aflevering van de goederen te wijzigen of helemaal niet af te leveren indien hem de afleverlocatie onveilig of risicovol lijkt, met betrekking tot eventuele te ontstane schade.

 

Artikel 11 Klachten, garantie, retourneren en overmacht

De klant dient op de datum van levering de geleverde goederen te controleren. Klachten dienen op straffe van verval van het recht tot reclameren binnen 24 uur aan Bavaria Bierkoerier te worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik verliest de klant het recht tot reclameren, tenzij het een gebrek betreft dat pas bij gebruik naar voren is gekomen. Het voorgaande laat het herroepingsrecht van artikel 6 onverlet.

Eventuele gebreken of foutief geleverde goederen, worden binnen 3 werkdagen kosteloos omgeruild of retour genomen.

Lege geretourneerde vaten worden na telling en controle in de magazijnen van de expediteur van Bavaria Bierkoerier, teruggestort binnen twee werkdagen na ontvangst van deze goederen, onder aftrek van eventuele bijgekomen kosten.

Bavaria Bierkoerier neemt alleen fusten retour die eigendom zijn van Bavaria Bierkoerier.

Bij het op afspraak ophalen van lege vaten dienen deze op de overeengekomen retourdatum, vanaf 08.00 klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn.

Alle door Bavaria Bierkoerier geleverde en emballage belaste fusten blijven het volle eigendom van Bavaria Bierkoerier en mogen nimmer worden doorverkocht en of omgeruild worden.

De klant vrijwaart Bavaria Bierkoerier tegen eventuele schadeclaims van derden. Tevens kan Bavaria Bierkoerier niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Bavaria Bierkoerier ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het op een deugdelijke manier gebruiken van het product, de opslag daaronder begrepen, en de aansluiting op tapinstallaties en of andere installaties. De klant is zich er van bewust dat koolzuur nodig is bij het tappen en dat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt bij onjuist gebruik. Artikel 11. Gegevens en privacy

Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant het ‘vinkje’ dat toestemming wordt gegeven om commerciële e-mails te versturen voor soortgelijke producten van Bavaria Bierkoerier, uitschakelen (opt-out). Indien dat niet gebeurt, kan op elk moment de daardoor verleende toestemming weer worden ingetrokken.

Ter verwerking van bestelling zullen de (persoons)gegevens van de klant en het e-mail adres opgeslagen worden in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij dit voor de verwerking van de bestelling noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met de bezorging). Bavaria Bierkoerier draagt er zorg voor dat het opslaan en verwerken van dergelijke gegevens in lijn is met geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 12. Betaling

Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

Met vragen en/of klachten kan men zich richten tot:

 

[email protected]

Artikel 14. Nederlands recht en geschillenbeslechting

Op overeenkomsten tussen Bavaria Bierkoerier en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de webshop, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

Herroepingsformulier consument

Wettelijk heeft u een herroepingsrecht: binnen de zichttermijn van 14 dagen mag u bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn. 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »